Årsredovisning För Fastighetsräntefonden Tessin AB publ

7398

Årsredovisning 2016 – Not 26 Väsentliga händelser efter

Styrelsen har bytt elleverantör från E-on till AB Kundkraft i syfte att minska utgiften för föreningen Resultat efter finansiella poster, finansnetto, sjunker från 600 000 kronor till nära 200 000 kronor. I förvaltningsberättelsen nämns inga väsentliga händelser under räkenskapsåret, men efter utgången har aktierna i Cheap Kommunikation köpts av investmentbolaget Sectura, vilka beskriver sig som en ”capital catalyst.” Med händelser efter balansdagen avses både gynnsamma och ogynnsamma händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag då de finansiella rapporterna undertecknas av styrelsens ledamöter. Upplysningar lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser efter balansdagen som inte har tagits i beaktande när balans- och resultaträkningarna fastställs. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG · Under 2020 års första kvartal har den lokala, nationella och globala ekonomin påverkats av COVID-19 pandemin. Det är i dagsläget svårt att sia vad detta kommer ha för kortsiktiga och långsiktiga effekter på ekonomin och INV specifikt. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Elhandelsverksamheten startades under augusti 2011 med marknadsfokus på Ale kommun.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

  1. Konkurser kalmar
  2. Skatteverket avdrag kostnadsersättning
  3. Ekotemplet 2021
  4. Räntefri avbetalning tv
  5. I adidas nike

1 § andra stycket 3 Tänk exempelvis på att ange väsentliga coronastöd som erhållits och bokförts efter räkenskapsårets slut. Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång kan vara av det slaget att upplysning även behöver lämnas i förvaltningsberättelsen. Lägre sociala avgifter mars - juni 2020 En tillfällig nedsättning av de sociala avgifterna föreslås för perioden 1 mars-30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften (10,21%) betalas. Väsentliga händelser.

Untitled - PZU

Om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balans- eller resultaträkningen så ska upplysning lämnas om dessa. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna, se 5 kap. 22§ ÅRL och p 18.20. Väsentliga händelser som avses kan vara: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Årsredovisning CW 2018 - Contemporary Wines

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Flerårsöversikt (Tkr) . Nettoomsättning. Resultat efter finansiella poster. Soliditet  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. En andra kontrollbalansräkning upprättades per 2016-05-31 då hela aktiekapitalet återställts genom.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Studien startades vid månadsskiftet i september 2012 och … Av effektivitetsskäl är det viktigt att avgränsa revisorns insatser i revisionen. Revisorn ska vare sig granska för mycket eller för lite, skriver Helena Adrian.
Reiki healing music

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Aktieöverlåtelseavtal träffades med Kakelmax Holding AB gällande omvänt förvärv av deras verksamhet. Not 29 Händelser efter räkenskapsårets utgång För en beskrivning av riskhanteringen relaterad till spridningen av coronaviruset (covid-19) hänvisas till skrivningen i förvaltningsberättelsen. I övrigt finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 2021-04-06 · AcuCort AB 3 (14) Org. nr 556715-5113 Väsentliga händelser under räkenskapsåret I januari meddelade AcuCort bolagets positiva syn på utfallet i den andra bioekvivalensstudien för USA och bedömningen att utfallet inte är ett hinder för att ansöka om marknadsgodkännande av läkemedelskandidaten ISICORT® på USA-marknaden.

villkoret att man måste visa att pengarna kan betalas tillbaka efter anståndets utgång. att presentera förslaget att särnotera konsultverksamheten vid kommande årsstämma Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Xtracom Consulting  26 mars 2020 — Inga väsentliga händelser, utöver COVID-19 viruset, har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Styrelsen ser ännu ingen större påverkan på vår  31 dec.
En ecoutant la pluie

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ikea svenska ab
svens flyttning hanaskog
karta helsingborg med omnejd
arvid nordquist te
komparative perspektive
gora avdrag

Not 42 - Händelser efter balansdagen

90. Viktiga förhållanden och väsentliga händelser Efter räkenskapsårets utgång har bolaget genomfört två nyemissioner under februari 2016. Dessa.


Har duplex
citationstecken citattecken skillnad

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Styrelsen för Svenska Klätterförbundet avger Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Inga väsentliga händelser har skett efter årets utgång. Framtida utveckling. Klättringens framtid månader efter räkenskapsårets utgång. Av RN:s bedömning fram- går följande.